Projekt UNIV 2 KRAJE| Střední škola Oselce
Oselce

Projekt UNIV 2 KRAJE

Proměna škol v centra celoživotního učení.

PROGRAM  DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Práce v kovárně - základy kovářství

 

Obsah

1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání..................................................... 4

2. Profil absolventa..............................................................................................................  5

Výsledky vzdělávání................................................................................................................ 5

Možnosti pracovního uplatnění absolventa................................................................................ 6

3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání......................................................... 7

Pojetí a cíle vzdělávacího programu.......................................................................................... 7

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu........................................................................ 7

Organizace výuky..................................................................................................................... 8

Metodické postupy výuky.......................................................................................................... 9

Postupy hodnocení výuky.......................................................................................................... 9

Vstupní předpoklady................................................................................................................ 10

4. Učební plán......................................................................................................................... 11

5. Moduly programu dalšího vzdělávání........................................................................ 12

Příloha č. 1 - Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků....................................... 24

Příloha č. 2 - Prvotní evaluace programu DV sociálními partnery.......................... 26

Příloha č. 3 - Rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu................................. 28

 

1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání

Název školy

Střední škola, Oselce 1

Adresa školy

Oselce 1, 335 01 Nepomuk

Zřizovatel školy

Plzeňský kraj

Název programu dalšího vzdělávání

Práce v kovárně - základy kovářství

Typ programu dalšího vzdělávání

Rozšiřující

Vstupní požadavky na uchazeče

Minimálně ukončené základní vzdělání

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče

Dobrý zdravotní stav -odpovídají podmínkám / požadavkům pro výkon pracovníků ve strojírenství

Forma studia

Kombinovaná

Délka studia

varianta A – Kompletní  - 124 hodin

varianta B Rozšířená pro strojaře bez ICT znalostí - 118 hodin

varianta C – Rozšířená pro laiky s  ICT znalostmi - 121 hodin

varianta D – Základní pro strojaře s  ICT znalostmi -115 hodin

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška

Získaná kvalifikace

Bude připraven k výkonu základních kovářských prací, kalení a popouštění (vodou, olejem) jednoduchého nářadí a nástrojů.

Certifikát

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností

 

2. Profil absolventa

Absolvování daného vzdělávacího programu vede k obnovení či získání teoretických a praktických znalostí z oblasti základních kovářských operací a tepelného zpracování (kalení a popouštění) nářadí a nástrojů, používaných v opravárenství, zámečnické a zemědělské výrobě.

Vzdělávací program je určen uchazečům vzdělaným ve strojírenských a opravárenských oborech, ale i zájemcům bez strojírenského vzdělání, kteří chtějí získat novou specializaci a rozšířit si vědomosti a dovednosti v kovářské oblasti pro širší uplatnitelnost na trhu práce, ale i uchazečům z řad nezaměstnaných.

Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání Práce v kovárně - základy kovářství je schopen:

·         vyhledávat informace a komunikovat za pomoci ICT,

·         číst a orientovat se v základních technických výkresech, načrtnout nákres,

·         pojmenovat a popsat kovářské nástroje a nářadí,

·         volit a používat kovářské nástroje a nářadí,

·         volit a používat technologické postupy pro základní kovářské operace,

·         vyrábět jednoduché kovářské výrobky,

·         kovářsky vyrábět jednoduché nářadí a nástroje (sekáč, krumpáč, motyky, důlčíky, rýsovací jehly, atd.)

·         kalit a popouštět (vodou a olejem) jednoduché nářadí a nástroje (sekáč, krumpáč, motyky, důlčíky, rýsovací jehly, atd.),

·         ostřit jednoduché nářadí a nástroje (sekáč, krumpáč, motyky, důlčíky, rýsovací jehly, atd.),

·         dodržovat bezpečnost práce v kovárně.

Možnostipracovního uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu Práce v kovárně – základy kovářství uplatní získané vědomosti a dovednosti v kovářských, zámečnických a opravárenských firmách při výrobě jednoduchých kovářských výrobků a udržování ručního nářadí, nástrojů (sekáč, krumpáč, motyky, důlčíky, rýsovací jehly, sekery, průbojníky, atd.). Další uplatnění najdou absolventi v zemědělské výrobě při provádění opravárenských prací zemědělské techniky (hřeby bran, ostří pluhů, atd.). Absolvent může také nalézt uplatnění v příbuzných povoláních, např. opravář zemědělských strojů.

 

3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Obecným cílem modulového vzdělávacího programu Práce v kovárně – základy kovářství je poskytnout pracovníkům potřebné množství vědomostí a dovedností, které souvisí s technologickými procesy kovářské práce. Cílem programu je rozšířit, obnovit nebo poskytnout znalosti a dovednosti i lidem, kteří nemají vzdělání v podobném oboru. Účastníkům vzdělaným ve strojírenských a opravárenských oborech umožňuje studium získat novou specializaci a rozšíření vědomostí a dovedností v kovářské oblasti pro širší možnosti uplatnění se na trhu práce nebo jako zálibu.

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu

Vzdělávací kurz Práce v kovárně – základy kovářství si klade za cíl naučit uchazeče vyrábět a udržovat jednoduché nářadí a nástroje. Účastníci se naučí při výrobě zvolit vhodné nářadí, přečíst a načrtnout jednoduché strojírenské výkresy, zvolit vhodný materiál a technologický postup a pracovat s ohledem na dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a hygienických předpisů. Absolvent vzdělávacího programu se orientuje v základních kovářských operacích i v tepelném zpracování oceli (kalení a popouštění). Účastníci jsou při výuce vedeni k ekonomickému hospodaření v souladu s udržitelným rozvojem s ohledem na životní prostředí.

Vzdělávací program se skládá ze 4 povinných modulů a 2 modulů povinně volitelných. Podle vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků je možno absolvovat vzdělávací program ve 4 variantách. Pět modulů je realizováno kombinovanou formou (část teorie bude vyučována distančně, formou samostudia).

Nejkratší možná varianta studia vzdělávacího programu je absolvování pouze 4 povinných modulů: Vybavení kovárny, Základní kovářské operace, Základy ostření nářadí a Kalení a popouštění (v celkovém rozsahu 115 hod.). Tato varianta je určena pro zájemce, kteří prokáží předchozí strojírenské vzdělání a budou zvládat alespoň základní obsluhu PC. Povinné moduly účastníkům umožní seznámit se se základními kovářskými operacemi, tepelným zpracováním (kalení a popouštění), volbou vhodných materiálů a ostřením nářadí a nástrojů používaných v opravárenství, v zámečnické a zemědělské výrobě (sekáč, krumpáč, motyky, důlčíky, rýsovací jehly, hřeby bran, ostří pluhů, atd.). Všechny povinné moduly na sebe navazují a navzájem se prolínají. Ve všech se kombinuje teoretická a praktická výuka (vždy začínají teorií a pokračují praxí, při níž účastníci aplikují získané teoretické znalosti).

Povinně volitelné moduly Základy technického kreslení (6 hod.) a Práce s počítačem (3 hod.) jsou určené pro účastníky bez předchozího technického vzdělání či bez ICT dovedností. Účastníci mohou absolvovat jeden, druhý či oba povinně volitelné moduly. Tyto moduly mají za cíl sjednotit vstupní úroveň znalostí a dovedností účastníků vzdělávacího programu, takže předcházejí modulům povinným. Pro účastníky, kteří nemají strojírenské vzdělání a/nebo zkušenosti s prací na PC, jsou povinné, ale mohou je absolvovat i ostatní zájemci.

 

Povinné moduly:

Modul VK - Vybavení kovárny – tento modul účastníky seznámí s druhy a použitím nářadí, nástrojů a zařízením na klasickém kovářském pracovišti.

Modul ZKO - Základní kovářské operace – v tomto modulu se účastníci naučí základní kovářské technologické postupy (prodlužování, rozšiřování, pěchování, osazování, probíjení, ohýbání, sekání a kovářské svařování) a postupy udržování jednoduchého nářadí a nástrojů (sekáč, krumpáč, motyky, důlčíky, rýsovací jehly, hřeby bran, ostří pluhů, atd.).

Modul ZON  - Základy ostření nářadí – účastníci se v modulu naučí ostřit břity nářadí a nástrojů za pomoci základních druhů brusek a brusiv. Důraz bude kladen na dodržování technologických postupů při ostření.

Modul KP - Kalení a popouštění - cílem modulu je naučit účastníky technologiím a postupům používaným při kalení a popouštění (vodou a olejem) nářadí, nástrojů (sekáče, krumpáče, motyky, důlčíky, rýsovací jehly, hřeby bran, ostří pluhů, atd.).

Povinně volitelné moduly:

Modul ZTK - Základy technického kreslení – účastníci se v modulu naučí základním znalostem a dovednostem nezbytným pro čtení a tvorbu základních technických výkresů, měření, kontrolu a orýsování rozměrů. Tento modul je povinný pro účastníky bez předchozího strojírenského vzdělání.

Modul PP -  Práce s počítačem – modul poskytne základní znalosti a dovednosti potřebné pro vyhledávání informací a internetu. Osvojení si těchto dovedností je nezbytným předpokladem pro úspěšné absolvování samostudia.

Organizace výuky

Výuka vzdělávacího programu probíhá kombinovanou formou studia. Ta zahrnuje z většiny prezenční výuku složenou z teorie a praxe (dle zvolené varianty vzdělávacího programu v rozsahu 115 – 124 hod.) a distanční studium (v celkovém rozsahu cca 10 - 12 hod.), které probíhá formou samostudia. Samostudium slouží k obnově, opakování a rozšíření vědomostí (informací) získaných při teoretické výuce. Studijní texty a zdroje informací obdrží uchazeči při teoretické výuce.

Teoretická výuka probíhá v budově SŠ Oselce v Oselcích. Teoretická vyučovací hodina je v délce 45 minut. Praktická výuka probíhá v prostorných a pro účely vzdělávacího programu dostatečně vybavených školních dílnách nebo na smluvních pracovištích SŠ Oselce. Výuková hodina praktického vyučování je v délce 60 minut. Učební hodina samostudia je vymezována v délce běžné hodiny, slouží k prostudování daných studijních opor a zdrojů informací získaných při výuce.

Vzdělávací program je určen pro min. 6 zájemců. Maximální časová dotace programu je 124 hodin = povinné moduly (115 hod.) + povinně volitelné moduly (9 hod.). Harmonogram kurzu bude přizpůsoben časovým možnostem a potřebám skupiny – vzdělávací program lze realizovat několika způsoby, např.:

· prezenční výuka probíhá v pracovní den (pondělí-pátek) odpoledne, jednou týdně v tříhodinovém vzdělávacím bloku, po dobu cca 10 měsíců, tato varianta není možná pro pilotní ověřování vzdělávacího programu,

· prezenční výuka probíhá v pracovní dny (pondělí-pátek) odpoledne, dvakrát týdně v tříhodinovém vzdělávacím bloku, po dobu cca 5-6 měsíců,

· prezenční výuka probíhá 1 den o víkendu (sobota/neděle) v osmihodinovém vzdělávacím bloku, po dobu cca 4 měsíců,

· prezenční výuka probíhá současně v pracovní den (pondělí-pátek) odpoledne, jednou týdně v tříhodinovém vzdělávacím bloku v kombinaci s prezenční výukou probíhající 1 den o víkendu (sobota/neděle) v osmihodinovém vzdělávacím bloku, po dobu cca 3 měsíců,

· prezenční výuka probíhá intenzivně v několikadenních (2 - 4 po sobě jdoucí dny), v osmihodinových či desetihodinových vzdělávacích blocích, po dobu cca 2 - 4měsíců.

V úvodu vzdělávacího programu účastníci, kteří nesplňují podmínku předchozího strojního vzdělání a/nebo neovládají základní obsluhu PC, absolvují jeden nebo oba nepovinně volitelné moduly. Všechny moduly jsou ve svém závěru ukončeny zápočtem, který se uskuteční v prostorách SŠ Oselce (dílny, učebny) nebo na smluvních pracovištích SŠ Oselce, bližší informace viz konkrétní modul.

Po úspěšném získání zápočtů předepsaných modulů absolvují účastníci závěrečnou praktickou zkoušku. Závěrečná zkouška (v rozsahu cca 8 hod.) zahrnuje zhotovení jednoduchého kovářského výrobku dle zadání odborného lektora a uskuteční se v prostorách SŠ Oselce nebo na smluvním pracovišti školy. Úspěšní absolventi získají Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností. Podmínkou pro přistoupení ke zkoušce je min. 60% docházka.

Metodické postupy výuky

K získání teoretických znalostí se používá komplex verbálních metod: výklad, přednáška, popis, diskuze, rozhovor s využitím ICT a vyhledávání informací v odborné literatuře a na internetu. K získání praktických dovedností se využívá praktická vyučovací jednotka, která je složena z teoretického seznámení s učivem (instruktáže), názorné ukázky, samotného napodobování a procvičování dané pracovní operace, a na závěr její aplikace v praktickém pracovním procesu. K doplnění a upevnění teoretických znalostí se využívá samostudium.  Ve vzdělávacím programu převažuje výuka formou praktického provádění činností ověřujících získané teoretické znalosti. Důraz je kladen na osvojení si vhodných pracovních návyků a postupů, na samostatné řešení úkolů, dodržování bezpečnosti a hygieny práce, využívání odborné literatury a dodržování technologických postupů pod odborným dohledem lektora, ale i na hospodárnost a ekologičnost.

Postupy hodnocení výuky

Lektoři budou účastníky hodnotit buďto slovně nebo bodováním v průběhu výuky. Jak při výuce samotné, tak při zápočtu (jímž je ukončen každý modul) či při závěrečné zkoušce bude z hlediska hodnocení úrovně znalostí hodnocena forma a způsob vyjadřování, v grafickém projevu je součástí hodnocení i estetická úroveň. Z hlediska úrovně praktických dovedností se hodnocení zejména opírá o následující kritéria hodnocení výsledků:

 • úroveň osvojení odborných dovedností,
 • využívání teoretických vědomostí,
 • dodržovaní technologických postupů,
 • kvalita provedené práce, pracovní přístup, schopnost spolupráce, samostatná práce,
 • dodržování bezpečnostních předpisů PO a dalších předpisů, včetně ZP, 
 • úroveň organizace práce a pracoviště,
 • způsoby ošetřování a zabezpečování inventáře,
 • používání a udržování technického zařízení.

Podmínkou k získání Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností je min 60% účast na výuce, obdržení zápočtů a úspěšné vykonání závěrečné zkoušky.

Konkrétní popis průběhu zápočtů viz daný modul. Závěrečná zkouška slouží k ověření úrovně vědomostí a dovedností získaných během celého vzdělávacího kurzu. Uskuteční se ve školních dílnách nebo na smluvních pracovištích SŠ Oselce na závěr vzdělávacího kurzu. Závěrečná zkouška zahrnuje zhotovení jednoduchého kovářského výrobku dle zadání a technického výkresu. Předpokládaná hodinová dotace zkoušky je 8 hod. a uskuteční se pod dohledem odborného lektora.

Vstupní předpoklady

Uchazeči vzdělávacího kurzu Práce v kovárně – základy kovářství musí mít min. ukončené základní vzdělání, musí mít vztah k práci s kovem a splňovat zdravotní požadavky odpovídající pro výkon pracovníků ve strojírenství (uchazeči nesmí trpět závažným chronickým onemocněním kůže, spojivek, pohybové, oběhové soustavy a záchvatovým onemocněním).

Za cílovou skupinu uchazečů vzdělávacího kurzu Práce v kovárně – základy kovářství jsou považováni zejména pracovníci z výrobní sféry v oblasti strojírenství, což jsou zaměstnanci zámečnických, opravárenských a zemědělských firem, nebo budoucí zaměstnanci těchto firem, ale i uchazeči z řad nezaměstnaných. Do této skupiny bezpochyby patří absolventi všech technických oborů a oborů příbuzných, kteří si chtějí obnovit nebo rozšířit znalosti a dovednosti nebo i lidé, kteří nemají technické vzdělání.  Dalšími potencionálními účastníky této vzdělávací aktivity jsou i lidé mající kovářství jako zálibu. Uchazeči nejsou věkově omezeni (výjimkou je pilotní ověření vzdělávacího programu během projektu UNIV 2 Kraje, kde se věk účastníků musí pohybovat mezi 18 – 64 lety).

Podmínkou pro zahájení studia povinných modulů programu je doložené předchozí strojírenské/technické vzdělání a alespoň základní schopnost práce s PC a internetem. V případě, že účastník tato kritéria nesplňuje, musí absolvovat 2 úvodní povinně volitelné moduly, které mu umožní zúčastnit se povinných modulů.

Nezbytnou podmínkou je rovněž přístup k PC s internetem.

 

4. Učební plán

Střední škola Oselce

Oselce 1, 335 01 Nepomuk

Práce v kovárně – základy kovářství

Název modulu

Kód modulu

Hodinové dotace

Způsob

ukončení modulu

teorie

praxe

samo-studium

POVINNÉ MODULY

Vybavení kovárny

   VK

3

4

2

Zápočtem

Základní kovářské operace

  ZKO

10

68

3

Zápočtem

Základy ostření nástrojů

  ZON

2

3

2

Zápočtem

Kalení a popouštění

   KP

5

10

3

Zápočtem

 

20

85

10

Součty

 

115

CELKEM

POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY

Práce s počítačem

   PP

3

0

0

Zápočtem

Základy technického kreslení

  ZTK

1

3

2

Zápočtem

 

Optimální trajektorie:

Vysvětlivky:Šipka mezi kódy modulů (") znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

Varianta A: Kompletní pro laiky bez ICT znalostí (124hodin)

Uchazeč nemá vzdělání ve strojírenských oborech a neovládá vyhledávání informací na internetu:

PP / ZTK "  VK / ZKO / ZON " KP

Varianta B: Rozšířená pro strojaře bez ICT znalostí (118 hodin)

Uchazeč má vzdělání ve strojírenských oborech a neovládá vyhledávání informací na internetu:

PP " VK / ZKO / ZON " KP

Varianta C:  Rozšířená pro laiky s ICT znalostmi (121 hodin)

Uchazeč nemá vzdělání ve strojírenských oborech a ovládá vyhledávání informací na internetu:

ZTK " VK / ZKO / ZON " KP

Varianta D: Základní pro strojaře s ICT znalostmi (115 hodin)

Uchazeč má vzdělání ve strojírenských oborech a ovládá vyhledávání informací na internetu:

VK / ZKO / ZON " KP

5. Moduly programu dalšího vzdělávání

Název modulu

Vybavení kovárny

Kód

VK

Délka modulu

9 hodin

Platnost

září 2011

Typ modulu

teoreticko-praktický, povinný

Kredity

Vstupní předpoklady

Minimálně ukončené základní vzdělání a úspěšně absolvovaný modul ZTK nebo vzdělání ve strojírenství, základní obsluha PC a schopnost práce s internetem nebo úspěšně absolvovaný modul PP

Stručná anotace vymezující cíle modulu

Modul je určen k osvojení odborných znalostí (např. odborné terminologie v kovářství, pravidel bezpečnosti práce a požární ochrany) a k rozvoji dovedností nezbytných ke správnému a bezpečnému zacházení s nástroji, nářadím, pomůckami, prostředky a kovářskou výhní na pracovišti.

Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a)      vyjmenovat, popsat a ovládat základní a ostatní kovářské nářadí

b)      popsat vhodné uspořádání kovářského pracoviště

c)      popsat a ovládat kovářskou výheň a její obsluhu

d)      vyjmenovat, popsat a správně používat paliva používaná v kovářství

e)      vyjmenovat, popsat a správně používat pomocné prostředky používané v kovářství

f)        dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu při    

      práci v kovárně, popsat správný postup poskytování první pomoci při úrazu (např. ošetření popálenin)

Učivo / obsah výuky

·         Základní kovářské nářadí (kovadliny, kladiva)

·         Pomocné kovářské nářadí (nářadí pro zasunutí do otvoru v kovadlině a nářadí upevněné na násadách neuklínované)

·         Ostatní kovářské nářadí (kleště, trny, hmatadla, úhelníky, měřící kalibr, atd.)

·         Kovářská výheň (účel, popis a použití)

·         Kovářské pracoviště

·         Paliva v kovářství (kovářské uhlí, koks, dřevěné uhlí, propan-butan, atd.)

·         Pomocné prostředky v kovářství (kalicí prostředky a přípravky na kovářské svařování, atd.)

Doporučené postupy výuky

Seznámení s učivem slovním výkladem, za použití názorných ukázek a praktických činností pod vedením odborného lektora. Samostudiem v rozsahu cca 2 hod. účastníci získají další znalosti.

Způsob ukončení modulu

Zápočtem - praktické předvedení obsluhy kovářského pracoviště (rozsah cca 40 minut).

Uchazeč pojmenuje a popíše kovářské nářadí, nástroje a vybavení kovárny. Zápočet proběhne ve školních dílnách nebo na smluvních pracovištích SŠ Oselce. Pro získání zápočtu musí mít uchazeč min. 80% úspěšnost. Zápočet (zkoušku) je možno jednou opakovat.

Kritéria hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

kritéria hodnocení

ad a)

správně pojmenuje a v souladu s BOZP používá kovářské nářadí

ad b)

při práci na kovářském pracovišti respektuje pravidla BOZP, PO a další předpisy, dodržuje profesionální úroveň organizace práce na pracovišti

ad c)

samostatně a v souladu s BOZP, PO obsluhuje kovářskou výheň

ad d)

správně charakterizuje a vhodně používá paliva

ad e)

správně charakterizuje, vysvětlí a předvede správné použití pomocných prostředků

ad f)

100% dodržuje předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP, PO, hygienické předpisy), popíše a předvede správný postup při ošetřování úrazu (např. ošetření popálenin)

doporučená literatura a informační zdroje

 1. DRASTÍK, F. Kovářství. 1. vydání Praha: SNTL, 1960.
 2. JÍCHA, A. Volné ruční kování. 1. vydání Praha: SNTL, 1986.
 3. ČERMÁK, M. Technologie kovářských prací. 1. vydání Praha: Institut vzdělávání a výchovy Mze v ČR, 1994.
 4. FROLEC, I. Kovářství. 1. vydání Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0611-3.
 5. RÉVAY P., VONDRUŠKA Š. Umělecké kovářství. 2. přepracované vydání Praha: Grada, 2010. ISBN 987-80-247-3273-2.
 6. GOŇA, K., RÉVAY P., VONDRUŠKA Š. Umělecké kovářství. 1. vydání Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0918-X.

Opory samostudia:

Lávička, M. Pracovní sešity pro výuku kovářství. SŠ Oselce, 2011. (Rukopis)

Jak postavit kovárnu [online]. Výheň, kovadlina, pár slov o uhlí, nářadí, kladiva, kleště, babky, sekáče, průbojníky, oblíky, sedlíky a to ostatní. [citováno 10. června 2011], dostupné z: http://kovarna.webzdarma.cz/stranky/amatersky_kovar.htm

Název modulu

Základní kovářské operace

Kód

ZKO

Délka modulu

81 hodin

Platnost

září 2011

Typ modulu

teoreticko-praktický, povinný

Kredity

Vstupní předpoklady

Minimálně ukončené základní vzdělání a úspěšně absolvovaný modul ZTK nebo vzdělání ve strojírenství, základní obsluha PC a schopnost práce s internetem nebo úspěšně absolvovaný modul PP

Stručná anotace vymezující cíle modulu

Účastník modulu se naučí základní kovářské technologické postupy (prodlužování, rozšiřování, pěchování, osazování, probíjení, ohýbání, sekání a kovářské svařování), samostatně vykovat jednoduché profily a jednodušší kovářské výrobky (závěs dveří, háček k řetězu, tesařskou skobu, hlavu maticového šroubu, klínek, sekáč, kovářský hřebík, kovářské kleště) a postupy udržování jednoduchého nářadí a nástrojů (sekáč, krumpáč, motyky, důlčíky, rýsovací jehly, hřeby bran, ostří pluhů, atd.).

Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a)     zvolit a používat správné technologické postupy a nářadí pro kovářské operace (např. prodlužování, rozšiřování, pěchování, osazování, vyrovnávání, ohýbání, a sekání materiálu, prorážení a rozšiřování otvorů, kovářské svařování)

b)     používat odbornou terminologii pro dané kovářské operace a nářadí

c)     vyrobit jednoduché kovářské výrobky s ohledem na kvalitu, požadované rozměry a životní prostředí

d)     zvolit ideální druh oceli pro kovářskou výrobu jednoduchého nářadí, nástrojů a výrobků

e)     dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP, PO, hygienické předpisy), popsat a předvést správný postup při ošetřování úrazu (např. ošetření popálenin)

Učivo / obsah výuky

·         Prodlužování materiálu

·         Rozšiřování materiálu

·         Pěchování materiálu

·         Osazování materiálu

·         Prorážení a rozšiřování otvorů

·         Vyrovnávání materiálu

·         Ohýbání materiálu

·         Sekání materiálu

·         Kovářské svařování

·         Volba vhodného materiálu pro nářadí a nástroje (druhy oceli pro výrobu nářadí, nástrojů a výrobků)

·         Kovací teploty ocelí

·         Barvy a teploty povrchu při ohřevu oceli

·         Nedostatky při ohřevu oceli

Doporučené postupy výuky

Nejprve teoretické seznámení slovním výkladem za pomoci názorných pomůcek a ukázek, pak bude následovat praktická ukázka kovářských technologických postupů (viz. výše uvedené), uchazeči budou pod odborným dohledem a vedením lektora napodobovat, procvičovat a na závěr aplikovat pracovní operace v praktickém pracovním procesu.  Samostudiem v rozsahu cca 3 hod. účastníci získají další odborné znalosti.

Způsob ukončení modulu

Zápočtem (samostatná praktická práce – cca 3 hod.)

Zápočet proběhne formou samostatné praktické práce, uchazeč zhotoví během 3 hodin jednoduchý kovářský výrobek dle zadání odborného letora. Zápočet proběhne na závěr modulu ve školních dílnách nebo na smluvních pracovištích SŠ Oselce. Pro úspěšné ukončení modulu musí uchazeč zhotovit funkční výrobek v souladu s technologickými postupy, BOZP a PO. Zápočet je možno jednou opakovat.

Kritéria hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

kritéria hodnocení

ad a)

zvolí a používá správné technologické postupy a nářadí pro dané kovářské operace

ad b)

používá odbornou terminologii pro dané kovářské operace a nářadí

ad c)

vyrábí jednoduché kovářské výrobky s ohledem na kvalitu, rozměry a životní prostředí

ad d)

volí vhodný materiál (druh oceli) na výrobu jednoduchého nářadí a nástrojů

volí vhodný materiál (druh oceli) na výrobu jednoduchého nářadí a nástrojů

ad e)

dodržuje předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP, PO, hygienické předpisy), popíše a předvede správný postup při ošetřování úrazu (např. ošetření popálenin)

doporučená literatura a informační zdroje

 1. DRASTÍK, F. Kovářství. 1. vydání Praha: SNTL, 1960.
 2. JÍCHA, A. Volné ruční kování. 1. vydání Praha: SNTL, 1986.
 3. ČERMÁK, M. Technologie kovářských prací. 1. vydání Praha: Institut vzdělávání a  výchovy Mze v ČR, 1994.
 4. FROLEC, I. Kovářství. 1. vydání Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0611-3.
 5. RÉVAY P., VONDRUŠKA Š. Umělecké kovářství. 2. přepracované vydání Praha: Grada, 2010. ISBN 987-80-247-3273-2.
 6. GOŇA, K., RÉVAY P., VONDRUŠKA Š. Umělecké kovářství. 1. vydání   Praha:  Grada, 2005. ISBN 80-247-0918-X.
 7. HLUCHÝ, M., KOLOUCH, J. Strojírenská technologie: Nauka o materiálu 1. díl.  3. přepracované vydání Praha: Scientia, 2002.     
 8. BOTHE, O. Strojírenská technologie. 5. vydání Praha: SNTL 1989.

Opory samostudia:

Lávička, M. Pracovní sešity pro výuku kovářství. SŠ Oselce, 2011. (Rukopis)

Základní postupy [online]. Prodlužování, rozšiřování, pěchování, osazování, probíjení, ohýbání, sekání a kovářské svařování. [citováno 10. června 2011], dostupné z: http://kovarna.webzdarma.cz/stranky/amatersky_kovar.htm

Název modulu

Základy ostření nástrojů

Kód

ZON

Délka modulu

7 hodin

Platnost

září 2011

Typ modulu

teoreticko-praktický, povinný

Kredity

Vstupní předpoklady

Minimálně ukončené základní vzdělání a úspěšně absolvovaný modul ZTK nebo vzdělání ve strojírenství, základní obsluha PC a schopnost práce s internetem nebo úspěšně absolvovaný modul PP

Stručná anotace vymezující cíle modulu

Cílem modulu je poskytnout účastníkům potřebné teoretické znalosti a naučit je nezbytným dovednostem při ostření a údržbě jednoduchého nářadí a nástrojů v souladu s BOZP a PO. Účastníci se seznámí s úhly břitů nářadí, nástrojů a naučí se při ostření nářadí a nástrojů dodržovat správné technologické postupy a ovládat základní druhy brusek a brusiv.

Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a)     ostřit a udržovat břity jednoduchého nářadí a nástrojů (sekáče, sekery, krumpáče, motyky, důlčíky, průbojníky, rýsovací jehly, atd.) na základních bruskách, brusivech v souladu s technologickými postupy a BOZP.

Učivo / obsah výuky

·         Druhy brusek a brusiv

·         Úhly břitů jednoduchého nářadí a nástrojů (sekáče, sekery, krumpáče, motyky, důlčíky, průbojníky, rýsovací jehly, atd.)

·         Technologické postupy při ostření

Doporučené postupy výuky

Nejprve teoretické seznámení slovním výkladem za pomoci názorných pomůcek, pak bude následovat praktická ukázka ostření a udržování břitů ostří jednoduchého nářadí a nástrojů (sekáče, sekery, krumpáče, motyky, důlčíky, průbojníky, rýsovací jehly, atd.) pomocí základních brusek a brusiv. Uchazeči budou napodobovat pracovní operace, procvičovat a na závěr aplikovat pracovní operace v praktickém pracovním procesu a to vše pod vedením odborného lektora. Samostudiem v rozsahu cca 2 hod. účastníci získají další doplňující znalosti.

Způsob ukončení modulu

Zápočtem (samostatná praktická práce - cca 1 hod.)

Zápočet proběhne formou samostatné praktické práce, uchazeč naostří nářadí nebo nástroj dle zadání odborného letora. Zápočet proběhne na závěr modulu ve školních dílnách nebo na smluvních pracovištích SŠ Oselce. Pro úspěšné ukončení modulu musí uchazeč zhotovit funkční ostří na nářadí nebo nástroji v souladu s technologickými postupy, BOZP a PO. Zápočet je možno jednou opakovat.

Kritéria hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

kritéria hodnocení

ad a)

ostří a udržuje břity jednoduchého nářadí a nástrojů za pomoci základních brusek a brusiv v souladu technologickými postupy a s BOZP, PO, hodnocena bude i úroveň organizace práce na pracovišti

doporučená literatura a informační zdroje

 1. ŠVAGR, J. Technologie ručního zpracování kovů. 1. vydání Praha: Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR, 2000.
 2. OUTRATA, J. Technologie ručního zpracování kovů. 3. vydání Praha: SNTL, 1982.

Opory samostudia:

Lávička, M. Pracovní sešity pro výuku kovářství. SŠ Oselce, 2011. (Rukopis)

Základní postupy [online]. Kování ostří a hrotů. [citováno 10. června 2011], dostupné z: http://kovarna.webzdarma.cz/stranky/amatersky_kovar.htm  

 

Název modulu

Kalení a popouštění

Kód

KP

Délka modulu

18 hodin

Platnost

září 2011

Typ modulu

teoreticko-praktický, povinný

Kredity

Vstupní předpoklady

úspěšně absolvované moduly VK, ZKO a ZON

Stručná anotace vymezující cíle modulu

Cílem modulu je poskytnout účastníkům potřebné teoretické znalosti a naučit je nezbytným dovednostem k výrobě, údržbě, kalení a popouštění jednoduchého nářadí a nástrojů v souladu s BOZP a PO.

Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a)     kalit a popouštět (voda, olej) jednoduché nářadí a nástroje v souladu s technologickými postupy, BOZP a PO

b)     vyrábět a udržovat ruční nářadí a nástroje ručním kováním v souladu s technologickými postupy, BOZP a PO

            

Učivo / obsah výuky

·         Kalení jednoduchého nářadí a nástrojů

-          kalicí teploty a barvy

-          technologické postupy při kalení vodou a olejem

-          druhy kalení

·         Popouštění jednoduchého nářadí a nástrojů

-          popouštěcí teploty a barvy

-          technologické postupy při popouštění vodou a olejem

                 

Doporučené postupy výuky

Účastníci budou formou výkladu seznámeni s volbou vhodného materiálu na výrobu nářadí a nástrojů. Lektor vysvětlí pojmy a technologické postupy při kalení a popouštění, pak bude následovat názorná ukázka, nápodoba, procvičování a na závěr (pod odborným dohledem lektora) samostatná aplikace v praktickém pracovním procesu. Samostudiem v rozsahu cca 3 hod. účastníci získají další odborné znalosti.

Způsob ukončení modulu:

Zápočtem (samostatná praktická práce – cca 2 hod.)

Zápočet proběhne formou samostatné praktické práce, uchazeč zhotoví jednoduché nářadí nebo nástroj, který zakalí a popustí dle zadání odborného letora. Zápočet proběhne na závěr modulu ve školních dílnách nebo na smluvních pracovištích SŠ Oselce. Pro úspěšné ukončení modulu musí uchazeč zhotovit funkční výrobek v souladu s technologickými postupy, BOZP a PO. Zápočet je možno jednou opakovat.

Kritéria hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

kritéria hodnocení

ad a)

kalí a popouští (voda, olej) jednoduché nářadí a nástroje v souladu technologickými postupy a s BOZP, PO, hodnocena bude i úroveň práce na pracovišti

ad b)

vyrobí nebo provede údržbu jednoduchého nářadí a nástroje dle zadání při dodržení technologických postupů a v souladu s BOZP a PO, hodnocena bude i úroveň organizace práce na pracovišti

doporučená literatura a informační zdroje

 1. DRASTÍK,F. Kovářství. 1. vydání Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960.
 2. JÍCHA, A. Volné ruční kování. 1. vydání Praha: SNTL, 1986.
 3. ČERMÁK, M. Technologie kovářských prací. 1. vydání Praha: Institut vzdělávání a výchovy Mze v ČR, 1994.
 4. FROLEC, I. Kovářství. 1. vydání Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0611-3.
 5. RÉVAY P., Vondruška Š. Umělecké kovářství. 2. přepracované vydání Praha: Grada, 2010. ISBN 987-80-247-3273-2.
 6. HLUCHÝ, M., KOLOUCH, J. Strojírenská technologie: Nauka o materiálu 1. díl. 3. přepracované vydání Praha: Scientia, 2002.
 7. BOTHE, O. Strojírenská technologie. 5. vydání Praha: SNTL 1989.

Opory samostudia:

 Lávička, M. Pracovní sešity pro výuku kovářství. SŠ Oselce, 2011. (Rukopis)

Základní postupy [online]. Kalení. [citováno 10.června 2011], dostupné z: http://kovarna.webzdarma.cz/stranky/amatersky_kovar.htm  

 

Název modulu

Práce s počítačem

Kód

PP

Délka modulu

3 hodiny

Platnost

září 2011

Typ modulu

teoretický, povinně volitelný

Kredity

Vstupní předpoklady

minimálně ukončené základní vzdělání

Stručná anotace vymezující cíle modulu

Cílem modulu je poskytnout účastníkům potřebné dovednosti při základní obsluze PC a při vyhledávání informací na internetu. Tyto dovednosti budou následně využívat a dále prohlubovat při samostudiu, které je součástí všech následujících modulů vzdělávacího programu.

Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a)      samostatně vyhledávat zdroje informací na internetu

Učivo / obsah výuky

·         Obsluha počítače

·         Vyhledávání zdrojů informací na internetu

Doporučené postupy výuky

Seznámení s počítačem a internetem, za použití názorných ukázek a praktických činností pod vedením odborného lektora. Účastníci získají praktické dovednosti při vyhledávání informací na internetu. Praktická názorná ukázka práce s počítačem (vyhledávání informací na internetu) s aplikací v praktickém procesu.

Způsob ukončení modulu

Zápočtem (samostatná praktická práce – cca 1 hod.)

Zápočet proběhne formou samostatné práce, uchazeč zapne a vyhledá informace na internetu dle zadání odborného lektora. Zápočet proběhne na závěr modulu v počítačové učebně SŠ Oselce. Pro úspěšné ukončení modulu musí uchazeč vyhledat informace dle zadání odborného lektora. Zápočet je možno jednou opakovat.

Kritéria hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

kritéria hodnocení

ad a)

samostatně vyhledá požadované zdroje informací na internetu

doporučená literatura a informační zdroje

1.      BOLEK, L. RŮŽIČKA, J. Rukověť začínajícího uživatele. 2. vydání Plzeň: ASP, 1992.

 

Název modulu

Základy technického kreslení

Kód

ZTK

Délka modulu

6 hodiny

Platnost

září 2011

Typ modulu

teoreticko-praktický, povinně volitelný

Kredity

Vstupní předpoklady

minimálně ukončené základní vzdělání

Stručná anotace vymezující cíle modulu

V modulu se účastník naučí číst základní technické výkresy, pořizovat náčrty jednoduchých součástí, orýsovat a rozměřit polotovary a obrobky, a za použití základních měřidel provést kontrolu rozměrů objektů polotovarů a výrobků.

Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a)     přečíst základní technické výkresy

b)     zpracovat jednoduchý technický výkres

c)     orýsovat a rozměřit polotovary

d)     vypočítat obvod a plochu rovinných a rotačních obrazců

Učivo / obsah výuky

·         Druhy a užití čar

·         Kótování

·         Pravidla kótování

-          způsoby kótování

-          průměrů a poloměrů, úhlů a oblouků

-          zaoblení a zkosení hran

·         Formáty výkresů

·         Měřítka

·         Čtení technických výkresů

·         Měření a orýsování

·         Vzorce a výpočty obvodu a ploch rovinných a rotačních obrazců

Doporučené postupy výuky

Účastníci budou seznámení s učivem slovním výkladem a samostudiem za použití názorných ukázek prostřednictvím ICT. Pod vedením lektora účastníci získají dovednosti z oblasti základů technického kreslení (čtení a načrtnutí jednoduchých technických výkresů) a praktické dovednosti při měření a orýsování polotovarů.

Způsob ukončení modulu

Zápočtem (samostatná praktická práce – cca 45 min.).

Zápočet proběhne formou samostatné práce, uchazeč po dobu 45 minut načrtne a popíše jednoduchý technický výkres dle zadání odborného lektora. Zápočet proběhne na závěr modulu v učebně SŠ Oselce. Pro úspěšné ukončení modulu musí uchazeč splnit základní požadavky při tvorbě jednoduchého technického výkresu. Zápočet je možno jednou opakovat.

Kritéria hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

kritéria hodnocení

ad a)

správně interpretuje obsah technického výkresu

ad b)

samostatně načrtne jednoduché technické výkresy dle zadání, dodržuje pravidla technického kreslení

ad c)

přesně měří jednoduchými měřidly (ocelové měřítko, posuvné měřítko, kovářský kalibr, úhloměr) a orýsuje polotovary dle zadání

ad d)

správně vypočítá obvod a plochu rovinných a rotačních obrazců

doporučená literatura a informační zdroje

 1. LEINVEBER, J. ŠVERCL, J. Technické kreslení. 1. vydání Úvaly: Albra, 2003. ISBN 80-86490-73-4.
 2. HOLOUBEK, Z. LEINVEBER, J. ŠVERCL, J. Technické kreslení: učebnice pro 1. a 2. ročník strojírenských oborů. 3. vydání Praha: SNTL, 1984.

Opory samostudia:

Lávička, M. Pracovní sešity pro výuku kovářství. SŠ Oselce, 2011. (Rukopis)